Broker

Ogólne warunki

OGÓLNE WARUNKI
SPOŚRÓD AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
Broker-grupa d.o.o., Split, Obala kneza Branimira 1

I. OGÓLNE WARUNKI
Artykuł 1.

Ogólne Warunki agentów nieruchomości (dalej: Warunki ogólne) regulują stosunki handlowe między agencją nieruchomości (zwanej dalej mediatora) i osób fizycznych lub prawnych (zwany dalej Zamawiającym), który z mediatorem podpisuje aa napisane umowa mediacji i są integralną częścią tego samego.

Artykuł 2.

Regulamin sklepu są regulowane i zgodne z obowiązującym prawem ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Maklerski obowiązków, ustawy ogólne postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie konsumentów, a także ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami Republiki Chorwacji.

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest prawem podstawowym Artykuł 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) oraz art. 16 ust. Unia Europejska (TFUE) stanowi, że każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.

II. OKREŚLENIA I NAZWY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNE I STANY
Artykuł 3.

– Pośrednikiem: Broker-Group Ltd., agencja nieruchomości, Split, Obala kneza Branimira 1, OIB: 21499195063, MB: 2586223, na podstawie decyzji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Przedsiębiorczości Republiki Chorwacji, klasy: UP / I-330 -01 / 10 01/175, Ur.br: 526-05-01-01 / 2-10-2 posiada licencję uprawnionego organu, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące mediacji w nieruchomości i jest zarejestrowany w rejestrze nieruchomości w Chorwacja pod chorwackiej Izby Gospodarczej, rejestracji wpisu nr 114/2010 z 28.05.2010. rok.
– Pośrednictwo w nieruchomościach obejmuje działania, które Pośrednikiem w nieruchomości podjąć w celu podłączenia zleceniodawcy i osób trzecich w drodze negocjacji, przygotowanie do zawarcia w kwestiach prawnych oraz spełnienia mediacji, która jest przedmiotem umowy pośrednictwa.
– Klient Jest to osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona z mediatorem w celu zawarcia umowy mediacyjne (kupujący, sprzedawca, właściciel, najemca, wynajmujący, najemca, gwarancyjnym).
– Osoby trzecie są osoby prywatne lub prawne, które Pośrednikiem próbuje połączyć ze Zleceniodawcą do negocjacji i zawarcia pośredniczy romansu prawnej, która jest przedmiotem umowy.
— własności nieruchomości są działki o powierzchni ziemskiej wraz ze wszystkim, trwale związane z ziemi na powierzchni lub pod nim, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego dotyczące własności i innych praw majątkowych.
– Agent nieruchomości jest osobą, licencjonowany pośrednik zarejestrowany nieruchomościami katalogu pod Chorwackiej Izby Gospodarczej w Zagrzebiu.
– Umowa o pośrednictwo jest pisemnym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy Zleceniodawcą i mediator. Podpisanie kontraktu głównego potwierdza, że on / ona zna mediatora ogólny termin i kondycji.
– Opłata Mediacja Jest to kwota, jaką Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pośrednikiem usług mediacyjnych.

III. MEDIACJE ZAMÓWIENIE
Artykuł 4.

Umowa pośrednictwa zobowiązuje się korelować z tą stroną trzecią z dyrektorem do negocjacji i zawarcia pośredniczy romansu prawnej, a Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia mu uzgodnionej opłaty (prowizja), jeśli jest ona zawarta.

Umowa mediacji (dalej: umowa o pośrednictwo) jest zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Pośrednikiem w formie pisemnej i przez pewien okres czasu, który może zostać przedłużony kilkakrotnie, aż do zakończenia lub wypowiedzenia (przez jakąkolwiek układającą) tego samego.

W przypadku rozwiązania umowy o mediację, bez uzasadnionych przyczyn przez Zleceniodawcę, ten sam jest zobowiązany do zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych w trakcie mediacji, zgodnie z cennikiem, który stanowi integralną część ogólnych zasad i warunków.

Zleceniodawca jednostronnie umowę Mediacja może odstąpić na piśmie co najmniej 15 (piętnaście) dni przed upływem okresu agred jeśli on / ona nie chce kontynuować mediacje. Jeżeli umowa Mediacja nie kończy, jak stwierdzono powyżej, zostaje przedłużony do tego samego terminu umownego. Dane zawarte w umowie mediacji muszą być kompletne, dokładne i prawdziwe, a pośrednikiem, tylko za zgodą sprzedawcy / leasingodawcy / leasingodawcy, może wywierać reklamę nieruchomości w mediach.
Pośrednikiem może odmówić zawarcia umowy maklerskiej z Klientem na podstawie swobodnej oceny.

IV. EXCLUSIVE MEDIACJE
Artykuł 5.

Z podstawowego zamówienia Mediacja może nie zobowiązują do podjęcia wszelkich innych mediatorów (bez pośrednictwa) i tym samym muszą być wyraźnie uzgodnione.
Jeżeli w trakcie trwania wyłącznego Principal mediacji konkluduje, bez wiedzy Exclusive mediatora afery prawnej przez innego Pośrednikiem, on / ona jest zobowiązany do zapłaty wyłącznym Pośrednikiem rzeczywistych kosztów poniesionych w trakcie mediacji.

V. OBOWIĄZKI MEDIATORA
Artykuł 6.

Z umowy pośrednictwa Pośrednik zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
1. starania, aby znaleźć i doprowadzić do kontaktu ze zleceniodawcą osoby trzeciej do zawarcia transakcji
Mediacja 2. poinformować Zleceniodawcę o cenę rynkową nieruchomości
3. dokonać kontroli dokumentów wymaganych do spraw mediacji, wykonanie wgląd do dokumentów potwierdzających własność nieruchomości i ostrzec głównemu braków w dokumentach, o ile takie istnieją
4. poinformować Zleceniodawcę wszystkich zobowiązań prawnych i podatkowych (), która dla niego wywodzą się z mediacji w
nieruchomości podlega 5. wykonywać wszystkie czynności dotyczące prezentacji nieruchomości na rynku (reklama własność odpowiednio)
6. umożliwić niezakłócony oglądania i prezentacji
nieruchomości 7. pośredniczyć w negocjacjach i staramy się dojść do zawarcia umowy
8. Zachowaj dane osobowe Zleceniodawcy oraz informacji o nieruchomości, która jest przedmiotem umowy mediacji gospodarczej
tajemnicy 9. Zleceniodawca informować o wszelkich okoliczności istotne dla sprawy, w których pośredniczy znanych niego, albo on musi być znana.

VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA
Artykuł 7.

Dzięki mediacji umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
1. poinformować Pośrednika wszystkich okoliczności, które są istotne dla prowadzenia mediacji, przedstawienie prawidłowego i prawdziwe informacje na temat nieruchomości i dają wgląd w lokalizacji, budowy i pozwolenie na użytkowanie, a także świadectwa energetycznego, jeżeli < br /> 2. dać mediator przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości, tj. inne prawa rzeczowe na nieruchomości, która jest przedmiotem umowy oraz czynników alarmowych do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych obciążeń na nieruchomości
3. zapewnienie pośrednikiem i zainteresowane strony trzecie do realizacji spraw mediacji,
turystycznej nieruchomości 4. informowania Pośrednika wszystkich istotnych informacji na wniosek, nieruchomości, wraz z opisem i ceną
nieruchomości 5. Po zakończeniu pośredniczy romansu prawnej zapłacić Pośrednikowi opłatę uzgodnioną
6. aby zrekompensować Pośrednika wszystkie koszty poniesione w trakcie mediacji, które przekracza zwyczajowe koszty
mediacji 7. powiadomić Pośrednika w pisanie o wszelkich zmianach związanych z pracą dla którego pośrednikiem jest uprawniony

VII. MEDIACJE OPŁATA
Artykuł 8.

W przypadku usług związanych z zawarciem spraw pośredniczeniu, opłatę należy do mediacji Pośrednikiem i jest regulowany przez umowy pomiędzy Pośrednikiem i Zleceniodawcą.
Mediator jest jego / jej pracy, wymaganego do opłatę mediacyjną określoną w umowie mediacje, ustawa o gospodarce nieruchomościami Mediacji i Chorwacka Izba Gospodarcza taryfowego.
Cennik opłat mediacji jest integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków.
Pośrednik pobiera opłatę mediacyjną w uzgodnionym procentowej lub kwotowej absolutnej zdefiniowanej w umowie mediacji oraz cennikiem na zakończenie mediacji romans prawny (pre-umowy, zamówienia) lub w czasie określonym w umowie o mediację między pośrednikiem i Dyrektor.

Artykuł 9.

Mediator jest uprawniony do prowizji, gdy główny kończy się sprawa prawnej osób trzecich, z którymi styka się Pośrednikiem, a która ma podobny cel jak pośredniczy transakcji (np. Zawartej umowy lub wymiany, najmu, dzierżawy itp).

VIII. OFERTA I CENY NIERUCHOMOŚCI NA ESTETE
Artykuł 10.

Oferta mediatora jest oparta na informacjach otrzymanych na piśmie i ustnie przez Zleceniodawcę. Oferta nieruchomości jest dostępna dla zainteresowanych stron trzecich, w biurze Pośrednika, na oficjalnej stronie mediatora iw mediach elektronicznych i innych.
Istnieje możliwość wystąpienia błędu w opisie i ceny nieruchomości (np nieruchomości reklamowane. Jest sprzedawany / wynajmowane / wydzierżawione lub właściciel nieruchomości wycofał się ze sprzedaży / wynajmu / dzierżawy ich własności).
Nasza oferta i powiadomienie mocodawca Krep poufne i wyłącznie z naszej pisemnej zgody może przekazywać je osobom trzecim.
Ceny nieruchomości wyrażone są w euro.

IX. CENNIK USŁUG OPŁAT I MEDIACJI
Artykuł 11.

prowizji mediatora (fee) za pośrednictwem kupna, sprzedaży, wymiany, najmu i wynajmu nieruchomości:
Uwaga: ceny wyrażone przez Pośrednikiem podlegają VAT, ponieważ jest w systemie podatku od wartości dodanej (Artikel 22 ustęp 1 ustawy o podatku od wartości dodanej).

CENNIK

KUPNA / SPRZEDAŻY
Komisja jest pobierana jako procent łącznej kwoty uzgodnionej ceny
OBROTY
Prowizję pośrednika przy sprzedaży nieruchomości
(Naładowany z Principal / vendor – Sprzedawcy)
ZAKUP
(Pobierana od nabywcy)
Prowizja jest pobierana od Kupującego, jeśli uzgodniono, albo po otrzymaniu przez Kupującego pisemną lub ustną prośbę o poszukiwaniu nieruchomości.
DZIERŻAWY I NAJMU
NAJMU I DZIERŻAWY – Komisja od leasingodawcy i leasingobiorcy, jednorazowa
Procent miesięcznego wynajmu / dzierżawy
100%Dla uzgodnionego wynajmu / dzierżawy do 60 miesięcy
150%Dla uzgodnionego wynajmu / dzierżawy do 60 miesięcy (5 lat) i nie tylko

X. PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 11.

Dla wszystkich innych relacji, które nie są regulowane przez niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy mediacji, mediator stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o mediacji zobowiązań. W przypadku sporu wynikającego z umowy mediacji między umawiającymi się stronami, i które nie mogą być rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia, Sąd Miejski w Splicie jest za, o ile strony umowy nie postanowią inaczej.
Niniejsze Ogólne Warunki są publikowane na oficjalnej stronie internetowej mediatora z www.broker.hr i są dostępne w oficjalnych pomieszczeniach mediatorów. Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się od dnia 01. grudnia 2014.

W Split, 01. grudnia 2014.

dla Broker-grupa d.o.o.
Meri Vulić, Upoważniony przedstawiciel