OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
REALITNÍ KANCELÁŘE
Broker-grupa d.o.o., Split, Obala kneza Branimira 1

I. OBECNÉ PODMÍNKY
Článek 1.

Všeobecné obchodní podmínky realitních kanceláří (dále jen všeobecné podmínky) upravují obchodní vztahy mezi realitní kanceláře (dále jen zprostředkovatel) a soukromých nebo právnických osob (dále jen jako hlavní), který se Mediator podepíše aa písemné zprostředkování smlouvy a jsou nedílnou součástí stejné.

Článek 2.

Směnné relace jsou regulovány a jsou v souladu s platnými právními předpisy zákona o Realitní, zákon o závazcích, zákona o obecném správním řádu, zákona o ochraně spotřebitele, jakož i se všemi dalšími příslušnými předpisy Chorvatské republiky.

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Evropská unie (SFEU) stanoví, že každý má právo na ochranu svých osobních údajů.

II. TERMÍNY A NÁZVY DLE TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH A PODMÍNKY
Článek 3.

- Mediátor: Broker-Group Ltd., realitní kancelář, Split, Obala kneza Branimira 1, OIB: 21499195063, MB: 2586223, na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství, práce a podnikání z Chorvatské republiky, třída: UP / I-330 -01 / 10 01/175, Ur.br: 526-05-01-01 / 2-10-2 je licencován a autorizované agenturu, která splňuje všechny požadavky pro zprostředkování v oblasti nemovitostí a je zapsána v obchodním rejstříku nemovitostí v Chorvatsko podle chorvatských komora, registrační vložka 114/2010 z 28.05.2010. rok.
- Zprostředkování v oblasti nemovitostí zahrnuje akce, které Mediátor do nemovitostí podniknout s cílem spojit jistiny a třetí strany prostřednictvím jednání, příprava pro uzavření právních záležitostí a plnění mediace, která je předmětem smlouvy o zprostředkování.
- Zákazník je soukromá nebo právnická osoba, která je oprávněna s Mediátor uzavřít smlouvu o zprostředkování (kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, pronajímatel, nájemce, právní záruky).
- Třetí strany jsou fyzické nebo právnické osoby, které Mediátor snaží spojit s ředitelem pro jednání a uzavření zprostředkované právní záležitost, která je předmětem smlouvy.
- Reality jsou pozemky zemského povrchu spolu se vším trvale spojen s pozemkem na povrchu nebo pod ním, v souladu s ustanoveními obecného zákona o vlastnických a jiných vlastnických práv.
- Realitní makléř je osoba, licencovaný makléř zapsána v realitní agent Directory podle chorvatských obchodní komory v Záhřebu.
- Smlouva o zprostředkování je písemný dokument upravující vztahy mezi zmocnitelem a zprostředkovatele. Podpisem smlouvy Principal potvrzuje, že on / ona je obeznámen s Mediátor je obecný pojem a kondice.
- Zprostředkování poplatek je částka, která je hlavním povinen zaplatit Mediator za mediační služby.

III. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SMLOUVA
Článek 4.

Smlouva o zprostředkování zavazuje korelovat třetí stranu s hlavním pro jednání a uzavření zprostředkované právní záležitost, a hlavní je povinen zaplatit mu dohodnutý poplatek (provize), pokud je tento uzavřena.

Smlouva o zprostředkování (dále jen zprostředkování smlouvy) je uzavřena mezi Mediátor a Principal písemně podobě a pro určité časové období, které může být opakovaně prodloužena až do ukončení nebo zrušení (kterákoli smluvní strana) ze stejné.

V případě ukončení smlouvy o zprostředkování, bez ospravedlnitelných důvodů jistinou, totéž je povinen uhradit skutečně vzniklých během mediace nákladů řízení v souladu s ceníkem, který je nedílnou součástí obecných podmínek.

Mediační smlouva Principal jednostranně zrušit písemně nejméně 15 (patnáct) dnů před uplynutím agred období, pokud on / ona nechce pokračovat zprostředkování. Pokud smlouva o zprostředkování nezaniká, jak je uvedeno výše, je rozšířen na stejném smluvním termínu. Údaje uvedené ve smlouvě o mediaci musí být úplné, pravdivé a přesné, a Mediátor, pouze se souhlasem prodávajícího / pronajímatel / nájemce, může působit realitní inzerci v médiích.
Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o zprostředkování s objednatelem na základě volného hodnocení.

IV. EXCLUSIVE MEDIACE
Článek 5.

S zprostředkování smlouvy Principal se může zavázat, že nebude vykonávat žádné jiné mediátorů (výhradním zprostředkování) a totéž musí být výslovně dohodnuto.
Pokud se v průběhu trvání exkluzivní zprostředkování Principal k závěru, bez vědomí Exclusive Mediátor, právní záležitosti přes jiné Mediátor, on / ona je povinen uhradit do výlučné Mediátor skutečné vynaložené náklady během mediace.

V. POVINNOSTI PROSTŘEDNÍKA
Článek 6.

Se smlouvou o mediaci Prostředníkem zavazuje provést následující:
1. snaha najít a přivést do kontaktu s hlavním třetí osobou uzavřít zprostředkování deal
2. informovat Principal o tržní ceně
nemovitostí 3. provést kontrolu dokladů potřebných pro zprostředkování záležitosti, provést nahlédnout do dokumentů dokládajících právní vlastnictví nemovitostí a varovat jistiny nedostatky v dokladech, pokud existují
4. informovat jistiny se všemi závazky (právní a daňové), který pro něj vyplynout z zprostředkování práce
předmětem vlastnictví 5. provádět všechny akce pro prezentaci nemovitostí na trhu (reklama vlastnost adekvátně)
6. umožňují volný prohlížení a prezentaci nemovitostí
7. zprostředkovat jednání a snažit se přijít k uzavření smlouvy
8. Udržujte jistiny osobní údaje a informace o majetku, který je předmětem smlouvy o mediaci jako obchodní tajemství
9. informovat principu žádných okolností relevantní pro zprostředkované záležitosti jemu známých, nebo mu musí být známy.

VI. ZMOCNITELE POVINNOST
Článek 7.

Se smlouvou o mediaci Principal zavazuje provést následující:
1. informuje prostředníkem všech okolnostech, které jsou důležité pro vedení mediace, prezentovat správné a pravdivé informace o majetku a dát možnost nahlédnout do umístění, stavební povolení a povolení k používání, jakož i osvědčení o energie, případně < br /> 2. dát předložit doklady Mediator potvrzující vlastnictví, tj majetku. jiná věcná práva k majetku, který je předmětem smlouvy a upozornění agentů na všech registrovaných i neregistrovaných zátěže na
nemovitostí 3. poskytnout Mediator a zúčastněné třetí strany pro výkon mediace záležitostí, vložila zájezdu
4. informovat prostředníkem veškeré relevantní informace o požadovaném majetku, včetně popisu a cenou
nemovitostí 5. Po uzavření zprostředkované právní záležitosti, zaplatit Mediator poplatek dohodnutý
6. kompenzovat Mediator veškeré náklady vzniklé v průběhu mediace, které překračují obvyklé náklady na zprostředkování
7. oznámit Mediator, v psaní, o všech změnách souvisejících s prací, pro kterou je prostředníkem povolených

VII. MEDIACE POPLATEK
Článek 8.

V případě služeb souvisejících s uzavřením zprostředkování záležitostí, zprostředkovatelský poplatek patří k Mediátor a je upravena ve smlouvě mezi Mediátor a Principal.
Zprostředkovatel je pro jeho / její práci, což je nutné účtovat zprostředkovatelský poplatek definovanou mediační smlouvě, zákon o Real Estate mediaci, a chorvatská komora tarif.
Ceník zprostředkování poplatku je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Zprostředkovatel účtuje poplatek zprostředkování v dohodnuté procento nebo absolutní výši stanovené smlouvou o mediaci a ceníku na závěr zprostředkující právní záležitost (pre-zakázky, smlouvy), nebo v době určené ve smlouvě o zprostředkování mezi i zprostředkovatel Hlavní.

Článek 9.

Zprostředkovatel má nárok na provizi, když Principal uzavírá třetí stranou právní záležitost, se kterou Mediátor přinesl do styku, a která má podobný účel jako zprostředkovanou dohodu (např. Uzavřené smlouvy nebo nahrazení, leasing, pronájem atd.)

VIII. NABÍDKA A CENY REAL ESTETE VLASTNOSTÍ
Článek 10.

Nabídka prostředníka je založen na informacích získaných písemně a ústně Principal. nabídka Nemovitost je k dispozici zúčastněným třetím stranám, v kanceláři Mediator, na oficiálních stránkách prostředníkem a v elektronických a jiných médií.
Je zde možnost chyby v popisu a ceny nemovitosti (např. Inzerovaný nemovitost je prodána / pronajmout / pronajaté nebo majitel nemovitosti stáhl z prodeje / pronájmu / nájmu jejich majetku).
Naše nabídka a oznámení Principal musí Krep důvěrné, a to pouze s naším písemným souhlasem může je převést na třetí osobu.
Ceny nemovitostí jsou obvykle vyjádřeny v eurech, mohou být vyjádřeny v kunách dnem nabídky zúčastněným třetím stranám, a jsou splatné v souladu se smlouvou mezi ředitelem a třetí zúčastněné strany.

IX. CENÍK MEDIACE POPLATEK A SLUŽEB
Článek 11.

Mediátor provize (poplatek) za zprostředkování nákupu, prodeje, výměny, nájmu a pronájmu nemovitostí:
Poznámka: ceny vyjádřené Mediátor je předmětem DPH, protože je v systému daně z přidané hodnoty (Artikel 22, bod 1 zákona o dani z přidané hodnoty).

CENÍK

NÁKUPNÍCH / PRODEJNÍCH
Komise se účtuje jako procento z celkové částky sjednané ceny

PRODEJ

Provize při prodeji nemovitostí
(Nabité od hlavního / Prodávající - Prodejce)

 

NÁKUP

(Za poplatek od kupujícího)
Provize je účtována od kupujícího-li to dohodnuto, nebo po obdržení kupujícího písemné nebo ústní požadavek na vyhledávání nemovitostí.

 

 

PŮJČOVÁNÍ A PRONÁJEM

PRONÁJEM A - Komise pronajímatelem a nájemcem, jednorázový

Procento měsíčního nájmu / pronájmu

100%

Za dohodnutou pronájmu / pronájem až 60 měsíců

   

150%

Za dohodnutou pronájmu / pronájem až 60 měsíců (5 let) a další

 

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Článek 11.

Pro všechny ostatní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o mediaci, musí Mediátor použijí ustanovení zákona o katastru nemovitostí mediaci a závazkové právo. V případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování mezi smluvními stranami, a které nemohly být vyřešeny na základě vzájemné dohody, Městský soud ve Splitu má na starosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách mediátora ze www.croestate.com a jsou k dispozici v úředních prostorách mediátorů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 01. prosince 2014.

Ve Splitu, 01. prosince 2014.

Pro Broker-Grupa d.o.o.
Meri Vulić., Pověřený zástupce


FAQ

Toto jsou otázky a odpovědi na některé často kladené otázky o nemovitostech v Chorvatsku, v případě jakýchkoli jiných otázek nás neváhejte kontaktovat nebo přijít do naší kanceláře a my vám rádi pomůžeme.

1. Mohou cizinci nakupovat nemovitost v Chorvatsku?

Cizí státní příslušníci členských států EU mohou kupovat nemovitosti stejným způsobem jako chorvatští státní příslušníci. Cizí státní příslušníci ze zemí mimo EU mohou v Chorvatsku nakupovat nemovitosti za kumulativně splněných dvou podmínek: vzájemná dohoda s Chorvatskou republikou a souhlas ministerstva spravedlnosti.

2. Jaká je daň z nemovitostí v Chorvatské republice?

Chorvatská republika má jedinečnou sazbu daně z nemovitostí ve výši 3%. Výše daně se stanoví na základě ceny z kupní smlouvy a vyměření daně příslušnou daňovou správou. Podle zákona kupující platí daň za přijaté řešení pouze jednou.

3. Jaká je daň z výměny nemovitostí?

Daň je také 3%, takže každý majitel nemovitosti při výměně zaplatí 3% odhadované hodnoty nemovitosti za novou nemovitost.

4. V jakém čase musí být zaplacena daň z prodeje nemovitostí?

Daňová povinnost vzniká okamžikem uzavření smlouvy nebo jiného právního úkonu, který nabývá nemovitost. Notář je povinen předložit daňovému úřadu jednu kopii dokladu do 30 dnů od podpisu na prodejních dokladech. Daňový poplatník je povinen uhradit stanovenou daň do 15 dnů od doručení rozhodnutí o stanovení daně z prodeje nemovitostí.

5. Co je to záloha a kolik je?

Záloha je pojištění, které kupující zaplatí prodávajícímu jako znamení, že smlouva byla uzavřena, a jistota, že závazek bude splněn. V praxi je záloha poskytována na předsmluvní smlouvu a obvykle činí 10% z dohodnuté kupní ceny. V případě plnění smlouvy se záloha počítá z celkové částky sjednané kupní ceny.

6. Lze částku nákupu nemovitosti platit v cizí měně?

V zásadě ne. Každý prodej v Chorvatské republice musí být zaplacen v EURO. V případě platby v cizí měně ji banka převede na EURO.

7. Je možné uzavřít a potvrdit smlouvu o prodeji nemovitostí v zahraničí?

Ano, pokud je občanem Chorvatské republiky, je nejlepší potvrdit smlouvu s naší diplomatickou misí. Pokud se jedná o cizince, pak s notářskou smlouvou o uzavření kupní smlouvy u veřejného notáře je vyžadován apostil veřejnoprávního dokumentu vydaného v tomto státě.